1Bireysel emeklilik sisteminde hangi kesintiler yapılabilir?
Giriş aidatı(*): Üyenin, bir şirkette kurduğu ilk sözleşmesi için giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı peşin ya da ertelenmiş olarak alınır. Peşin kısmı azami 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere taksitler halinde de alınabilir. Ancak Vakfımız üyelerine özel olarak sunulan AvivaSA Bireysel Emeklilik Planında geçici olarak Giriş Aidatı alınmamaktadır.

Yönetim Gider Kesintisi(*): Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları ile üyenin birikimi üzerinden yönetim gider kesintisi alınabilir. Ancak Vakfımız üyelerine özel olarak sunulan AvivaSA Bireysel Emeklilik Planında Yönetim Gider Kesintisi uygulanmamaktadır.

Ara Verme Durumunda Yapılan Ek Yönetim Gideri Kesintisi(*): Katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ödenmemesi durumunda ilgili sözleşme için ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ara verme süresi boyunca üyenin birikiminden ek yönetim gideri kesintisi alınabilir. Ancak Vakfımız üyelerine özel olarak sunulan AvivaSA Bireysel Emeklilik Planında Ara Verme Durumunda Yapılan Ek Yönetim Gider Kesintisi uygulanmamaktadır.

(*)Bu kesintiler standart planlarda 5 yıl süresince ilk 6 aylık Brüt Asgari Ücretin %8,5’i oranında kesilebilmektedir.

Ara Verme Kesintisi(**): katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ödenmemesi durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Bu durumda şirket, ara verme süresi boyunca üyenın birikiminden ek yönetim gideri kesintisi alabilir. Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler, üyenın birikiminden indirilebilir. Ancak Vakfımız üyelerine özel olarak sunulan AvivaSA Bireysel Emeklilik Planında Ara Verme Kesintisi uygulanmamaktadır.

(**)Bu kesinti standart planlarda aylık 2 TL olarak kesilebilmektedir.

Fon Toplam Gider Kesintisi: Fona ilişkin giderlerin karşılanması amacıyla, fon işletim gider kesintisi dâhil, fondan gider kesintisi yapılabilir. Standart bir planda %1,09-%2,28 oranında uygulanırken Vakfımız üyelerine özel olarak sunulan AvivaSA Bireysel Emeklilik Planında Fon İşletim Gider Kesintisi %0,60 oranında uygulanmaktadır. Bu kesinti içinden katkı payının %0,25’i ise Vakıf havuzuna aracı komisyonu adı altında aktarılarak üyelerin 75 yaş sonrası maaşları için Vakıf tarafından fonlanmaktadır.

Vakıf+BES modeli kesinti avantajlarının birikimde yarattığı fark 40 yaşında sisteme giriş yapan bir üye için yaklaşık 40.000 TL iken 20 yaşında sisteme giren bir üye için 180.000 TL civarındadır.
2Ödenen katkı payları hemen yatırıma yönlendiriliyor mu?
Ödenen katkı payları, AvivaSA A.Ş. hesabına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde üye tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilmektedir.
3Emeklilik yatırım fonu nedir?
Emeklilik yatırım fonu, emeklilik için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonudur. Emeklilik şirketleri tarafından kurulur. Fon portföyü, portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Portföy yöneticileri, fon portföyünü, Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Sistemi Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi, izahname, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür. AvivaSA A.Ş.’nin portföy yönetim şirketi Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ‘dir.

Emeklilik Yatırım fonlarının türleri, içerdikleri yatırım araçlarına göre belirlenir. Örneğin fonun %80'inden fazlası kamu borçlanma araçlarından oluşuyorsa kamu borçlanma araçları fonu, likit yatırım araçlarından oluşuyorsa likit fon olarak adlandırılır.

Konu hakkında: https://www.avivasa.com.tr/hakkimizda/iletisim-faaliyetleri/bes-tv
4Vakıf havuzundaki tutarlar Emeklilik fonlarında mı değerlendiriliyor?
Hayır. Vakıf havuzunda kalan tutarlar yapılan sözleşmeler kapsamında 4 ayrı portföy şirketinin yönetiminde fonlanmaktadır. Belirli periyotlarda getiriler değerlendirilerek kontrollü risk alımıyla maksimum getiri elde edilmektedir.
5Emeklilik yatırım fonunun diğer yatırım fonlarından farkı nedir?
Bu fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi için ve işletilmesi amacıyla özel olarak kurulur. Sadece Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giren kişiler tarafından satın alınabilir. Emeklilik yatırım fonlarının elde etmiş olduğu kazançlara stopaj uygulanmamaktadır. Daha uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetilmektedir.
6Fon pay değeri nasıl hesaplanır?
Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.
7Yatırım yapacağım emeklilik fonlarıyla ilgili herhangi bir sınırlama var mı?
Hayır, tercih edilen fonlara herhangi bir asgari ve azami sınır olmaksızın yatırım yapılabilir. Bununla beraber, üyeler dâhil oldukları plan kapsamında sunulan fonlar arasında tercihte bulunabilirler. Emeklilik planlarında hedef kitledeki üyelerın risk-getiri beklentileri doğrultusunda fonun stratejisine paralel olarak yatırım sınırlamaları bulunabilir.
8Emeklilik şirketleri yıllık getiri konusunda garanti verebiliyor mu?
Sistemde herhangi bir getiri garantisi verilmemektedir. Üyeler, emeklilik şirketi tarafından sunulan değişik risk ve getiri düzeyine sahip emeklilik yatırım fonları arasından kendi risk profiline en uygun olabilecek fonlara kendi kararları doğrultusunda yatırım yapabilmektedirler.
9Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giren kişi ödediği katkı paylarının nasıl değerlendirildiğini, başka bir ifade ile karda veya zararda olduğunu takip edebiliyor mu?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin şeffaf yapısı nedeniyle üyeler emeklilik şirketlerine ve Takasbank’a günlük olarak ulaşıp hesapları hakkında bilgi alabilmektedir. Ancak Vakıf, üyelerini bu konuda yalnız bırakmamak adına fonları düzenli olarak takip etmektedir. Fonların getiri takibini yapamayan veya içerikleri hakkında bilgisi olmayan üyelerimize yönelik, Vakfın pazarlık gücü kullanılarak AvivaSA A.Ş. bünyesinde üyelerimize özel bir fon kurulması için çalışmalara başlanmıştır. 2016’nın 3. Çeyreğinin sonuna kadar kurulması halinde üyelerimizin isteği doğrultusunda, Vakıf iş ortaklarının danışmanlığı ve tavsiyeleri ile Akportföy A.Ş. tarafından yönetilen bu fona geçişleri sağlanabilecektir. Kurulacak bu fon esnek bir fon olup getirisini belirli bir düzeyde tutmak amacıyla içeriği dizayn edilecektir.
10Ödediğim katkı payları hangi yatırım araçlarında değerlendirilecek?
Üyelerin ödeyecekleri katkı payları emeklilik şirketlerinin kurmuş oldukları fonlarda değerlendirilecektir. Fon portföyüne alınabilecek para ve sermaye piyasası araçları şunlardır;

• Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
• Borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları,
• Kıymetli madenler, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,
• Türev araç işlemleri ile varantlar,
• Takasbank para piyasası işlemleri,
• Yatırım fonu katılma payları,
• Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
• Kira sertifikaları,
• Kurulca belirlenen diğer yatırım araçları.
11Fon içerikleri hakkında bilgi sahibi değilim, tercihimi nasıl yapacağım?
Sistemde geçirilecek süreye ve üyenin risk iştahına bağlı olarak üyeye sunulan Çok Düşük, Düşük, Orta ve Yüksek Riskli fon dağılımları bulunmaktadır. Bu dağılımlar, Vakfın iş ortağı olan 4 ayrı portföy şirketinin tavsiyeleri de göz önünde bulundurularak Ak Portföy Yönetim A.Ş. ile 3 aylık periyotlarla yapılan toplantılar sonucu belirlenmektedir. Yapılan toplantıların ardından Ak Portföy Yönetim A.Ş. tarafından iletilen bir dökümanla web sitemizde, üyelerimize Genel Piyasa Bilgilendirmesi yapılmakta ve Fon Dağılımı Önerileri sunulmaktadır. Bu dağılımlar sadece öneri niteliğindedir, fon dağılımı tamamıyla üyenin istekleri doğrultusunda belirlenmektedir.
12Fon Dağılımımı değiştirebilir miyim?
Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir.
13Fon Dağılımımı nasıl değiştirebilirim?
AvivaSA’ya katkı ödeyen üyelerimiz için detaylar için Tıklayınız.

AvivaSA’dan emekli maaşı alan üyelerimiz için detaylar için Tıklayınız.
14Katkı paylarımın faiz içermeyen emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmesi istiyorum. Sistemde buna yönelik fonlar bulunuyor mu?
Emeklilik şirketleri, alternatif yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan üyeler için fon kurabilir ve bu üyelere uygun şekilde plan oluşturabilir. AvivaSA A.Ş. tarafından yılsonuna kadar faizsiz bir fon kurulacaktır. İçeriği SPK ve Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen mevzuata göre dizayn edilecektir. Bu fon kurulancaya kadar faizsiz fon talebinde bulunan üyelerimize Ak Portföy A.Ş. tarafından Altın fonları önerilmektedir.
15Herhangi bir fon tercihinde bulunmak istemiyorum. Şirketin benim adıma yatırım tercihini belirlemesi mümkün mü?
Herhangi bir fon tercihinde bulunmayan üyelere plan kapsamında belirlenmiş standart fon sunulabilir. Standart fon olarak tanımlanan fon portföyünün;

• Asgari yüzde altmışı, Hazine Müsteşarlığınca (“Müsteşarlık”) ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında,
• Azami yüzde kırkı, Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, ters repoda, Takasbank para piyasası işlemlerinde, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarında ya da İMKB 100 endeksindeki veya İMKB katılım endeksindeki hisse senetlerinde yatırıma yönlendirilir.
• Hisse senetlerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün yüzde otuzunu aşamaz. Ters repo ve Takasbank para piyasasında değerlendirilecek tutar fon portföyünün yüzde ikisini aşamaz. Müsteşarlıkça yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına fon portföyünün yüzde onundan fazlası yatırılamaz.