1Devlet katkısı nedir?
Üye tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından üyenin emeklilik hesabına ödenen tutardır.
2Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir?
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.
3Devlet katkısından kimler faydalanabilir?
Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 29.5.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. maddesi kapsamında olan tüm üyeler belirlenen limit dâhilinde devlet katkısından faydalanabilirler.
4Alman vatandaşıyım. Ancak mavi kartlı olduğum için birçok haktan yararlanabiliyorum. Devlet katkısından faydalanabilir miyim?
Evet, ilgili üyelerin katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmektedir.
5Devlet katkısı tutarı ne kadardır?
Üye adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır.
6Hesaplanacak devlet katkısı için üst sınır var mı?
Evet, bir üyenin bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplanan yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Limit hesabı üye bazında yapılır. 2016 yılı için üst sınır 1.647 TL’nin 12 katı, 19.764 TL’dir.
7Eşim adına katkı payı ödüyorum. Eşim devlet katkısı alabilir mi?
Evet, devlet katkısından yararlanabilmek için üye ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin üyenin kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve üyenin emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir.
8Katkı payı ödüyorum ancak gelir vergisi ödemiyorum. Devlet katkısı alabilir miyim?
Evet, vergi mükellefi olsun olmasın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödenen herkes belirlenen limitler dâhilinde devlet katkısından yararlanabilmektedir.
9Sistemde katkı payı ödediğim farklı şirketlerde iki sözleşmem var. Tüm sözleşmelerim için devlet katkısı alabilir miyim?
Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır üye bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen üyenin ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.

Aralık Ayı Devlet Katkısı Hesabı
A Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 450 TL
B Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 150 TL
İlgili Takvim Yılı Kalan Limit (Devlet Katkısı)= 125 TL
A Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125*(450 TL/600 TL) = 93,75TL
B Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125* (150 TL/600 TL) = 31,25 TL
10Devlet katkısından faydalanmak için yapmam gerekenler nelerdir? Makbuzları muhasebeye vermem gerekiyor mu?
Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yapıldıktan sonra üye tarafından yapılması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, üyenin herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.
11Kredi kartı ile katkı payı ödüyorum? Devlet katkısı kredi kartından çekim yapılır yapılmaz hesaplanacak mı?
Hayır, katkı payı tahsilatının blokaj süresi sonunda nakden şirket hesaplarına intikal ettiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır.
12Devlet katkısı hesaplamasını kim yapıyor?
Devlet katkısı hesaplaması şirketler tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılmaktadır.
13Devlet katkısı ödemesini nasıl alacağım?
Müsteşarlık tarafından EGM’ye, EGM tarafından da sözleşmenin bulunduğu şirkete iletilen devlet katkısı tutarı, şirket tarafından sözleşme kapsamındaki devlet katkısı hesabına aktarılmaktadır. Devlet katkısı tutarı üye tarafından devlet katkısı hesabından izlenebilmektedir.
14Ödediğim katkı payına karşılık olarak hesaplanan devlet katkısı hesabıma ne zaman yatırılacak?
Devlet katkısı tutarı, esas olarak, katkı payı ödemenizin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayı takip eden ayda emeklilik hesabınıza şirketiniz tarafından aktarılır.
15Devlet katkısı nasıl değerlendiriliyor?
Devlet katkısı, şirket tarafından devlet katkısı fonu olarak tanımlanmış ve portföy sınırlamaları Müsteşarlıkça belirlenmiş fonlarda değerlendirilir.
16Sözleşmeme ek katkı payı ödemek istiyorum. Bu tutar için devlet katkısı alabilir miyim?
Evet, üye adına ödenen düzenli, ek, başlangıç adı altında yapılan tüm katkı payı ödemeleri için belirlenen limit dâhilinde devlet katkısı alınabilmektedir.
17Sözleşmem kapsamında emeklilik şirketi hesabıma bonus ödemeler yapıyor, bu tutarlar için de devlet katkısı alacak mıyım?
Hayır, emeklilik şirketleri ya da diğer ilgili kurumlar tarafından ek fayda kapsamında yapılan ödemeler devlet katkısı hesabında dikkate alınmamaktadır.
18Vakıf üyesiydim, AvivaSA’ya birikimimin bellir bir tutarı aktarıldı. Aktarılan tutarlar için devlet katkısı alabilecek miyim?
Hayır, vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmez. Ancak üye, AvivaSA’dan emekli maaşı almıyor ise birikim yapmaya devam edebilmekte ve aktarım tarihinden sonra ödediği her katkı payı için devlet katkısı alabilmektedir.
19Sözleşmemi başka bir emeklilik şirketine aktarmak istiyorum. Sözleşmeme ödediğim katkı payları için aldığım devlet katkısı tutarları ne olacak?
Birikimlerin başka bir şirkete aktarılması durumunda devlet katkısı hesabındaki tutarlar da birikimlerle birlikte yeni şirkete aktarılır. Henüz hesaba intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde, bu tutar en geç, eski şirket tarafından hesaba ödendiği günü takip eden iş günü yeni şirkete gönderilecektir.
20Diğer şirketten aktarımla getirdiğim tutar için devlet katkısı alabilir miyim?
Başka şirketten aktarımla gelen tutarlar, zaten devlet katkısı ile birlikte aktarılır. İkinci kez devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmez.
21Önceden sonlandırdığım bir sözleşmem olduğu için ödediğim katkı payları için devlet katkısı alamadığım bir dönem olduğu söylendi. Doğru mu?
Evet. 29 Mayıs 2012 tarihi itibariyle sistemde bulunan üyelerin herhangi bir sözleşmesini 29 Haziran 2012 ve 29 Haziran 2014 tarihleri arasında, herhangi bir nedenle, birikimlerinin bir kısmını ya da tamamını alarak sonlandırmış olmaları durumunda, 31 Aralık 2014 tarihine kadar üye adına yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmamıştır.
222004 yılından beri sistemde bulunuyorum. Bu süre devlet katkısı hak kazanma süresinde dikkate alınacak mı?
Evet, 1 Ocak 2016 tarihine kadar sistemden ayrılmayan üyelerin sözleşmelerine, 2013 yılından önce geçirilen süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanma esas süresine aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 1 Ocak 2016 tarihinde süre eklemesi yapılmıştır.

1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde Geçirilen Süre / Eklenen Süre
3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl / 1 yıl
6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl / 2 yıl
10 yıldan fazla / 3 yıl
23Devlet katkısı hesabımdaki tutarın tamamına nasıl hak kazanabilirim?
Emeklilik hakkının kullanılması, vefat ve maluliyet durumlarında, devlet katkısı hesabındaki tutarın tümüne hak kazanılmaktadır.
24Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi?
Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamı üyeye ödenecektir.

1 Ocak 2013’ten Sonra Sistemde Geçirilen Süre / Hak Ediş Oranı
3 yıldan 6 yıla kadar / %15
6 yıldan 10 yıla kadar / %35
10 yıl ve daha fazla / %60
Emeklilik, vefat, maluliyet / %100
25Sözleşmemden devlet katkısı hesabımdaki tutarın tamamına hak kazanmadan ayrıldığımda, hak etmediğim devlet katkısı tutarına ne olacak?
Devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar, emeklilik şirketi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine Müsteşarlığı hesaplarına ödenir.
26Devlet katkısı tutarının bana ödenmesi aşamasında hak ettiğim bölüm üzerinden kesinti yapılacak mı?
Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; aşağıdaki tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Ayrılma Durumu / Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi Üzerinden Alınacak Stopaj Oranı
10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılanlar / %15
10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte / %10
emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar
Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlar / % 5
27Sözleşmemden ayrıldım. Ayrıldığım esnada, ödediğim katkı payından dolayı hak ettiğim, ancak devlet katkısı hesabıma henüz intikal etmemiş devlet katkısı ödemem var. Bu tutar bana ödenecek mi?
Emeklilik şirketi, Müsteşarlıkça devlet katkısı ödemesi yapılmasından önce sistemden ayrılmış olan üye için kendisine ödenen devlet katkısının şirket hesabına intikal ettiği gün, üyeye ait hak kazanılmayan tutarı Müsteşarlığa iade eder; varsa hak kazanılan tutarı iki iş günü içinde üyeye öder.
28Vefat durumunda hesabımdaki devlet katkısı devlete iade mi edilir?
Bu durumda, üye devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır. Bu tutar, üye tarafından belirlenen lehdar ya da lehdarlara ödenir.
29Devlet katkısı hesabımda bulunan tutar haczedilebilir mi?
Hayır, devlet katkısı hesabındaki tutarlar haczedilemez, rehin edilemez, iflas masasına dâhil edilemez.
30Hesabımdaki devlet katkısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?
Katkı payı ödemesi yapılan sözleşmenin bağlı bulunduğu emeklilik şirketine başvurulması gerekmektedir.